nagy-imre-iskola-es-szinhaz

 

Nagy Imre monográfiájának középpontjában Csokonai három vígjátékának, a Gersonnak, a Culturának és

Az özvegy Karnyónénak az elemző értelmezése áll. A szerző e szövegek háttereként megrajzolja a magyar

komédia XVIII. századi történetét, a dráma- és színháztörténeti szempontokat poétikai és nyelvelméleti össze-

függésbe helyezi. Ebben a közegben Csokonai munkáinak eddig kevéssé ismert vonásai tárulnak fel. Új megvilá-

gításba kerül a korabeli kultúra, a nemzeti hagyományok, az egyén és a nyelvi közösség, a férfi és a nő viszo-

nyának kérdése. A szerző mintegy száz olyan vígjátékot elemez, amelyek a jezsuita, a piarista, a pálos, a feren-

ces, a minorita és a protestáns közegben születtek, s amelyek a század végére kialakuló magyar vígjátékhagyo-

mányt formálták.

 

 

2 800 Ft
2 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
foldes-anna-osbemutato-utan

 

"Célom az elmúlt években, évtizedekben született és bemutatott kortárs drámák jellemző vonulatának, néhány,

nem egyszer önkényesen választott, máskor megkerülhetetlen mű színpadi történetének felidézése. ...

Főként olyan drámákról írok, amelyeknek az első színpadi prezentációja az évek, évtizedek távolában is valóban

ősbemutatónak számít. ... Csak akkor érdemli ki az első előadás az ősbemutató rangját, ha a későbbiekben a

közönség, a szakma, és az utókor további előadásokkal igazolja ennek létjogosultságát."

 

 

2 900 Ft
2 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
seress-akos-a-veszedelem-szinhazai

 

Amerika állampolgárai az 1950-es, 1960-as években sokkal veszélyesebb helynek látták országukat, mint

amilyen az valójában volt. Politikusok, közülük leginkább Joseph McCarthy szenátor, sikeresen hitették el a

választókkal, hogy a Vörös Veszedelem már beszivárgott az ország határain belülre. A szovjetek tehát ott

voltak – a spájztól kezdve a kormányig – mindenhol, McCarthy pedig személyes feladatának érezte, hogy

országát megtisztítsa az idegenektől és az őket támogató árulóktól. Mindemellett, a Vörösök elleni harc jegyé-

ben egy másik kampány is indult, mégpedig a „kommunistáknál is rosszabb”, a nemzet egészségét „alapvetően

veszélyeztető” homoszexuálisok ellen; a Levendula Veszedelem (Lavender Scare) időszakában a melegek így

egyenesen „nemzetbiztonsági kockázattá” váltak.

E tanulmánykötet olyan drámák elemzését tartalmazza, amelyek valamilyen formában reflektálnak a Vörös-

és Levendula Veszedelemmel kapcsolatos politikai diskurzusra. A könyv „hősei” így az amerikai drámairodalom

kiemelkedő alakjai: Arthur Miller, Tennessee Williams és a 2016-ban elhunyt Edward Albee. E három író legis-

mertebb művei (mint például a Salemi boszorkányok, a Macska a forró bádogtetőn és a Nem félünk a far-

kastól) értelmezhetőek a politikai kontextus felől (legyen szó akár a kirekesztés problémájáról), vagy a kor-

szakra jellemző – a családdal és a nemi szerepekkel, illetve magával a szexualitással is kapcsolatos – sztereo-

típiákról. A Veszedelem színházai kitekintés egy zavaros, fóbiákkal teli korszakra, illetve arra, hogy a színház

miként tud reagálni egyes társadalmi problémákra.

 

2 500 Ft
2 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
fenn-es-lenn-tanulmanyok-herczeg-ferencrol

 

Szerkesztette: Gazdag László és P. Müller Péter

A késő dualizmus éveinek és a két világháború közötti Magyarország – mindmáig ható antagonisztikus politikai-

ideológiai törésvonalak kialakulása – időszakának Herczeg Ferenc nemcsak szemtanúja volt jelentős íróként,

közéleti személyiségeként, hanem a kor közvéleményének, közgondolkodásának meghatározó formálójaként

alakítója is. Ezért Herczeg életművének, irodalmi alkotásainak, szerteágazó publicisztikai tevékenységének

elemzése hozzájárulhat a magyar történelem e kiemelkedően fontos félévszázadának mélyebb megértésé-

hez és árnyaltabb megítéléséhez.

Ezt a célt szolgálja jelen kötetünk, mely a Magyar Történelmi Társulat és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsé-

szettudományi Kara által 2013 novemberében, Herczeg Ferenc születésének 150. évfordulója alkalmából

rendezett konferencia szerkesztett, tanulmánnyá formált előadásait tartalmazza. A szerzők – történészek

és irodalomtörténészek – többek között olyan kérdésekre keresik a választ: a családi háttér és a törekvő

ifjú képzésének fontosabb állomásai miként biztosítják Herczeg Ferenc számára az íróvá, politikussá, sikeres

közéleti emberré válás lehetőségét? Mi lehetett Herczeg példátlan irodalmi sikerének az oka? Milyen közeg-

ben lett ünnepelt íróvá? Miként tette ezt lehetővé az írói tehetség, a századvég pezsgő sajtóéletének, a

prosperáló gazdaságnak, a liberális nacionalizmus korszellemének kedvező találkozása? Mi határozza meg

Herczeg politikai alapvetését, s publicisztikájában ez miként nyilvánul meg, illetve milyen témák jelennek

meg írásaiban, regényeiben, drámáiban, novelláiban? Változik-e politikai véleménye, vagy megközelítési

szempontjai majd félszázados újságírói, szerkesztői tevékenysége során? A viharos évtizedek történései

miként jelennek meg írásaiban, s hogy hatnak az íróra a parlamenti viharok, az első világháború kataklizmája,

a forradalmak, Trianon, majd a második világháború eseményei? S nem utolsósorban: 21. századi távlatból

hogyan értékelhető, árnyalható Herczeg Ferenc írói teljesítménye?

 

 

2 250 Ft
2 250 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
rudiger-safranski-friedrich-schiller

 

Safranski ezúttal sem egyszerű életrajzot ad az olvasó kezébe, hanem kor- és eszmetörténetet is egyben,

miközben hősét a német idealizmus felfedezőjének a rangjára emeli. Nagy műgonddal megrajzolt portréja

Schillert a kor "totális gondolkodójának" mutatja be, aki energiáit a szellemi élet számos területén kibonta-

koztatta. Az irodalomban drámaíróként, lírikusként és elbeszélőként is maradandót alkotott, a filozófiában

elsősorban esztétikai írásai váltak a kánon részévé. Emellett tanult orvosként a természettudományokba is

belekóstolt (a test és a lélek viszonyát elemezve), illetve Jéna körülrajongott professzoraként a történet-

tudományba is. Megtudhatjuk, hogyan formálta magát és szerepét a természettel (szűkebb értelemben a

maga testi adottságaival) egész életében harcban álló, betegségével küszködő ember, akinek szabadsága

ebben az értelemben a természet leküzdésében állt. Árnyalt képet kapunk a kor szellemi mozgásairól és törté-

nelmi eseményeiről, a német idealizmust világra segítő városokról és személyekről, és természetesen Goethe

és Schiller kapcsolatáról. Schiller szellemi életrajza a szerző előadásában egyszersmind a német klasszikából

a romantikába való átmenet életrajza is. Safranski Schiller-könyve - a szerzőtől megszokott módon - ismét

részletgazdag, megbízható és kiválóan szerkesztett alkotás.

3 500 Ft
3 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
david-scott-kastan-shakespeare-es-a-konyv

 

A könyv hiteles beszámoló arról a folyamatról, amelynek során Shakespeare művei eljátszandó színjátékokból

olvasnivalóvá váltak, és népszórakoztatásból végül az angol irodalmi kánon centrumába kerültek. Kastan

megvizsgálja Shakespeare első kiadóinak motívumait és tevékenységét, a sajátos 18. századi skizofréniát:

ennek során éppen akkor beszéltek arról, hogy a drámaíró szövegei alapvetően módosulnak a színpadon, ami-

kor a kutatók a hiteles szövegek megállapításán fáradoztak. Kitér arra is, milyen lehetőségeket rejtenek a

Shakespeare olvasóinak új nemzedékeit megcélzó elektronikus eljárások. A könyv fontos adalék a Shakespeare-

kutatás, a korai könyvszakma és a drámaelmélet számára, egyúttal az információfeldolgozás történetének

fontos esettanulmánya. Kiemelten ajánljuk színháztörténettel, könyvtártudománnyal, anglisztikával foglalkozó

olvasóknak.

 

 

2 200 Ft
2 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
farkas-jeno-vigjatektol-az-avantgardig

 

"Az eredetileg magyar, francia és román folyóiratokban megjelent írások átdolgozott formában

kerültek e kötetbe. Célunk a román irodalom egy-egyfontosabb fejezetének hármas megvilágítása

volt a francia-román, magyar-román vagy éppenséggel a francia-magyar kapcsolatrendszeren

keresztül. Számos, eddig ismeretlen adatra bukkantunk, amely alátámasztja a színház és a vígjáték

szerepét a 19. századi román fejlődéstörténetben. Ezenkívül értékes információkkal szolgáltak a

francia konzulok diplomáciai jelentései is. Új szempontok szerint vizsgáltuk Mihai Eminescu magyarokról

szóló cikkeit, a román irodalom magyarfordítás-történetét, továbbá Tristan Tzara magyar kapcso-

latait, valamint az 1956-os szabadságharchoz fűződő szoros kötődését. Összefoglaló képet

próbáltunk fölvázolni a román avantgárdról vagy a hatvanas évek végének egyetlen román irodalmi

ellenzéki irányzatáról, az esztétikai oneirizmusról. A teóriák helyett egymás mellé próbáltuk állítani

a másfélszáz éves levéltári anyagot, a kevésbé ismert dokumentumokat és leveleket, hogy pár-

beszédet folytassanak egymással és a jelennel.

Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy az utolsó román irodalomtörténet ezelőtt ötven évvel látott

napvilágot! Jobban oda kellene figyelni szomszédainkra, talán többet is tanulhatnánk tőlük, mint

gondoljuk."

1 900 Ft
1 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
bazsanyi-sandor-feheret-feketet-tarkat

 

A témájában Platón szókratikus dialógusaitól Johannes Vermeer képein át egészen Térey János

Wagner-átiratáig vagy éppen a Krétakör Színház Feketeország című előadásáig terjedő kötet hívószav

az irónia, amely egyfajta urbánus humornak is nevezhető, és amely talán nem csupán az írások tárgyára,

de módjára is jellemző. Ahogyan azt a szerző írja egyik esszéje hőséről: "Nem lehet hát teljességgel

vadul, árnyék nélküli pusztában, vadmézen és sáskán élve, nomád módon olvasni. Némi árnyas,

urbánus kényelemszeretetre – tetszik, nem tetszik, akarjuk, nem akarjuk – előbb-utóbb úgyis

ráfanyalodunk."

1 900 Ft
1 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
ellenfeny-ibsen-csomag

 

Hogyan lett ismét kortársunkká Ibsen?

A három lapszámból álló csomag erre a kérdésre próbál válaszolni.

 

Ellenfény 171.

Drámamelléklet: Ibsen: A nép ellensége

A lapban beszélgetés olvasható Ibsen mai fordítójával, Kúnos Lászlóval.

Elemzések a Nóra előadásairól a Katonában, ill. a Stúdió K-ban.

Írások a Rosmersholm két előadásáról.

 

Ellenfény 175.

Elemzés Ibsen A társadalom támaszai c. darabjának sepsiszentgyörgyi előadásáról.

 

Ellenfény 176.

A nép ellensége magyar előadástörténete

A darab marosvásárhelyi előadásának elemzése.

1 800 Ft
1 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
szekely-gyorgy-langozon-shakespeare-kora

 

Nem felvetéseket, nem elméletet: Székely György azt tárja elénk, amit az angol színházak arról a világ dráma-

történetében is páratlan korszakáról ténylegesen tudni lehet, amelynek a tetején Shakespeare áll, de nem

mint magányos hegycsúcs, hanem mint egy hatalmas hegyvonulat legkiemelkedőbb pontja. Hogyan, kik által

jött létre ez a csoda, hogyan teremtődtek meg a feltételek hozzá, milyen együttesek hol, mit, hogyan és

milyen közönségnek játszottak, mikor milyen műfajok kerültek előtérbe, hogyan fonódott össze az egyes

drámaírók munkássága egymással és a kor többi művészeti ágával - a kiváló színháztörténész könyve minderre

választ ad. Lebilincselő olvasmány, de tankönyvnek is remekül használható.

 

2 800 Ft
2 800 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
georges-banu-szinhazunk-a-cseresznyeskert

 

Georges Banu Párizsban élő, román származású színházteoretikus, kritikus, esszéíró, a kortárs francia színházi

élet meghatározó egyénisége Színházunk, a Cseresznyéskert című könyvében számba veszi a színpadainkon

is gyakran játszott Csehov-mű legjelentősebb európai előadásait, az utilitarista szemlélet által halálra ítélt

és kivágott ligetet a színház metaforájának értelmezve, valamennyi előadásban. A színház az az összmű-

vészeti tér, ahol alkotók és befogadók a teljesség mértéke szerint egymásra találhatnak, és részesülhetnek

az emberi mivolt végletes törékenységének a mindegyre elhalványuló ismeretében.

 

2 190 Ft
2 190 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
eric-bentley-a-drama-elete

 

"Ez a – jobb szó híján – egzisztenciális beállítottságú drámaelmélet a dráma műfajának újraértékelését vonja maga után.

Bentley úgy osztja fel a dráma birodalmát, mintha szűzföldet törne fel. Aligha lehetne persze azzal vádolni, hogy nem ismeri

elméletalkotó elődeit, a nagyhatású drámaelméleteket vagy a dramaturgiai kézikönyveket. Mégsem belőlük indul ki, hanem

a leghétköznapibbnak tetsző élményekből és tapasztalatokból. Véleménye szerint a drámai művészetet befogadó színházi

közönség is mindenekelőtt erre fogékony. A dráma válfajait ezért pszichológiai és antropológiai megfontolások alapján

osztja fel – hogy azután innen jusson el nem csak pszichológiai, hanem metafizikai kérdések fölvetéséhez." Földényi F. László

A világ drámairodalmát és színházművészetét tudományos igényességgel, művészi érzékenységgel és a pszichoanalízis

módszerességével elemző nagyszabású munka a drámaelméletek rutinjától megszabadulva a hétköznapi élet zugaiban is

felfedezi a dráma elemeit. Olyan kérdésekre is választ kapunk, mint hogy mitől jó egy történet, mi a dialógus, a jellem,

az előadás, mi a különbség a mindennapi ember és az archetípus között, utánoz-e vagy reprodukál a művész, mi a giccs,

milyen szerepe van az álomnak a művészetben, hanyatlik-e a drámai műfaj, milyen változatai vannak, és hogyan kapcso-

lódnak ezek a valós élethez.


Eric Bentley Angliában született 1916-ban. 1954 óta a Columbia Egyetem drámairodalom-tanára. Több irodalmi-kritikai lap

szerkesztője, számos antológia összeállítója. Több önálló tanulmánykötetében elsősorban a modern színház és költészet

problémáival foglalkozik.

2 600 Ft
2 600 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
fabiny-pal-szonyi-a-reneszansz-szimbolizmus
1 260 Ft
1 260 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
kekesi-kun-szinhazi-kalauz

 

A színházlátogatók tájékozódását segítő kötet közel 370 darabról ad részletes ismertetést, amelyek rendre feltűnnek

a hazai színpadokon – ezért kaptak helyet köztük operettek, musicalek, sőt nívósabb bulvárdarabok is. A szinopszisokat

az emlékezetes rendezések, alakítások leírása egészíti ki, valamint Koncz Zsuzsa száz fotója a tárgyalt előadások

főszereplőiről. A Színházi kalauz teljesen felújított, bővített kiadása a magyar színházkultúra széleskörű népszerűsítőjévé

válhat. Minden színházszerető polcán ott a helye!

 

"A Színházi kalauz nem csupán friss, fürge, segítőkész, olvasóbarát, hanem legtöbb vonatkozásában szakmailag is

elsőrangú. Pedig szándéka szerint nem „a színházzal professzionálisan foglalkozók munkáját, hanem a színházlátogatók

előzetes tájékozódását segíti” a fiatal középnemzedékhez tartozó színháztudós, nemzetközi tekintélyű egyetemi oktató

könyve. A bevezetés lapjain rögzítettekkel ellentétben egyébként a kiadvány elődje, a magát 1981-es negyedik kiadásában

– nagy kezdőbetűkkel – Színházi Kalauznak mondó kettős kötet (szerkesztette Vajda György Mihály és Szántó Judit)

lényegében ugyanezt a célt szolgálta (súlyosabb, kissé fontoskodó drámatörténeti összefoglalásait Kékesi Kun Árpád

indokoltan elhagyta). [...] A Színházi kalauz a címek ábécérendje szerint tárgyalt alkotásokat precízen, cicomázás nélkül,

korszerűen, jó stílusban mutatja be tartalmi kivonattal. [...] Jól válogatott, megfelelő nyomdai színvonalú fényképek

élénkítik a terjedelmes, de kézbe simuló kalauzt." (Tarján Tamás)

4 900 Ft
4 900 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
latszanak-mert-jatszhatok-shakespeare

 

Shakespeare idejében magától értetődő volt, hogy a színdarabok előadásra születtek. Nem is írtak róluk

irodalmárok. Évszázadokkal később azonban Shakespeare drámái tananyaggá váltak az egyetemeken, és a

legkülönfélébb módokon elemezték őket bölcsész diákok, kutatók, professzorok. Mellettük pedig zajlott a

színháztörténet. A hetvenes évektől kezdve azonban az irodalmárok kezdték újra felfedezni, hogy Shakes-

peare voltaképpen színházi szerző. A francia, angol és amerikai egyetemeken sorra alakultak a színháztudo-

mányi karok – a bölcsészet és a színház újra egymásra talált.

A magyar Shakespeare-kutatásban mintegy két évtizede van jelen egyre markánsabban a színházközpontú

gondolkodás. Mindezidáig azonban még nem született meg a találkozás az elméleti és a gyakorlati szakemberek

között. Ez a kötet ennek a találkozásnak a manifesztuma. Hídverés. Kísérlet. Megtudhatjuk belőle, milyen a

bölcsész színházi ember és a színházról író bölcsész. Nagyon más. A közös nevező: a színpadi Shakespeare.

2 690 Ft
2 690 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
p-muller-peter-a-groteszk-dramaturgiaja

 

Az 1956-ban született szerző a pécsi tudományegyetem adjunktusa, főként drámaelméleti, színháztudományi kérdésekkel
foglalkozik. E kötetében Örkény István művészetét vizsgálja, az 1967–79 közé eső legjelentősebb drámaírói korszakot. 
A Tóték, Vérrokonok, Kulcskeresők, Pisti a vérzivatarban és a Forgatókönyv elemzéseivel, világirodalmi összevetésekkel jut
el poétikai, dramaturgiai, irodalomtörténeti tanulságok levonásához.

Szellemes, világos stílusával eléri, hogy könyve a szakmabeliek mellett a művelt olvasók szélesebb körének is vonzó
olvasmánya lehet.
1 900 Ft
1 900 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
kiss-attila-atilla-szonyi-gyorgy-endre-szo-es-kep
2 520 Ft
2 520 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
geher-shakespeare-olvasokonyv


Géher írásművészetének eleganciája mindenekelőtt példás tárgyismeretében rejlik. Mindent tud Shakespeare-ről, amit

csak tudhat a kutató, s persze mindent az életről, amit csak a költő tudhat. E tudás biztonságában kérdőjelezhet meg

olykor akár "könyvszekrénynyi" szakirodalommal megtámogatott évszázados értékítéleteket, tartózkodhat a témájához

tapadó sztereotípiáktól, lehet még frivol is, követhet el nyugodt lélekkel blaszfémiát. Mindent megtehet, s meg is tesz,

hogy az elme közhelyeiből kihívja, létre hívja az eleven gondolatot. Módszerének titka nem az állítás, hanem a rákérdezés.

Kérdések egész sorát zúdítja tárgyára és olvasójára, hogy aztán felkínálja a maga válasz-alternatíváit, élményszerűen

érzékeltetve, hogy a shakespeare-i színjátékban – tehát az emberi létezés sokszínű felmutatásában – csakis a lehetséges

látás- és felfogásmódok teljes tér-idő hálója fedheti fel azt, amit el is fed: az áttűnéseiben jelenvaló lényeget.

Ezt a "különös" létezőt tünékenységében tetten érni és megjeleníteni: kritikai vállalkozásnak merő képtelenség – olyan

kísértés, melynek nyomába merészkedni legföljebb ha az alkotás képes... Ezért foglal el megkülönböztetett helyet s hagy

remélhetőleg maradandó nyomot Géher István esszé-költészete ("tudatregénye", "kalandregénye") a magyar Shakespeare-

kultúrában. Műfajpróbáló kísérlet, melynek jelentőségéhez az is hozzájárul, hogy tematikai teljességigénye ritka példa

a hazai és nemzetközi gyakorlatban.

A világnagy szekrényben még egy könyv Shakespeare-ről? Egy érdekes könyv! Kinek, mire való? A szerző szándéka

szerint: olvasni, mindenkinek, akit – shakespeare-i megfogalmazásban – az emberi "lény maga" érdekel.

1 600 Ft
1 600 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.