EZEKET KÍNÁLJUK:
Részletes könyvismertető


Nagy Imre: Iskola és színház. Csokonai vígjátékai és a magyar iskolai komédia

nagy-imre-iskola-es-szinhaz
2 800 Ft

 

Nagy Imre monográfiájának középpontjában Csokonai három vígjátékának, a Gersonnak, a Culturának és

Az özvegy Karnyónénak az elemző értelmezése áll. A szerző e szövegek háttereként megrajzolja a magyar

komédia XVIII. századi történetét, a dráma- és színháztörténeti szempontokat poétikai és nyelvelméleti össze-

függésbe helyezi. Ebben a közegben Csokonai munkáinak eddig kevéssé ismert vonásai tárulnak fel. Új megvilá-

gításba kerül a korabeli kultúra, a nemzeti hagyományok, az egyén és a nyelvi közösség, a férfi és a nő viszo-

nyának kérdése. A szerző mintegy száz olyan vígjátékot elemez, amelyek a jezsuita, a piarista, a pálos, a feren-

ces, a minorita és a protestáns közegben születtek, s amelyek a század végére kialakuló magyar vígjátékhagyo-

mányt formálták.

 

 

 • Kiadó
  Balassi Kiadó
  Kiadás éve
  2007
  Terjedelem
  344 oldal
  ISBN
  978-963-506-713-8
 • I. A TANODAI TEÁTRUM ÉS A KOMÉDIA. Eszmék, célok, világkép, poétika

   

  A látvánnyá vált Ige. Az iskoladrámák szellemi háttere és dramaturgiai karaktere

  A "comoedia" és a "repetentia humaniorum". Az iskolai vígjáték poétikája

  A dramaturgiai érdeklődés irányváltozása, a szöveg és a szerző funkcióváltása

   

  II. A TÖBBNYELVŰSÉG TAPASZTALATÁNAK DRAMATURGIAI VONATKOZÁSAI. Az iskolai vígjátékok megközelítése nyelvelméleti nézőpontból

   

  III. "...MICSODA COMAEDIA LESZ EBBŐL" A jezsuita vígjáték dramaturgiai sajátosságai

   

  "A Hisztoria fonamentoma". Intertextualitás és szerzőség a jezsuita vígjátékokban

  A "vocatio" megváltoztatása. A szituációk és a szereplők viszonyai a jezsuita vígjátékokban

  Az apa, a tékozló fiú és a csalárd szolga. A jezsuita vígjátékok identitásképző funkciója

   

  IV. A PIARISTA TANODAI TEÁTRUM. Nyelvek tusája a XVIII. századi magyar vígjátékokban

   

  Schola és sutrina. A komédia és nyelvi kódjai

  "A két egyhasiak". Magyar Menekmusok

  Holberg-variációk. A fegyelmezés rácsa és a nyelvek csatája - Pállya István: Ravaszy és Szerencsés

  Egy archetipikus képzet inspirációja Hagymási Imre Garabonczás László című komédiájában

   

  V. "A MAGYAR PLAUTUS". Simai Kristóf és a hazai vígjáték a XVIII. század végén

   

  "Egy piarista Comoediát ír". Simai Kristóf és a kialakuló magyar vígjátékhagyomány

  "Múzsánk első szülötte". Simai Kristóf művei a pest-budai hivatásos társulat színpadán

  Bögre, fazék, zatskó, bugyor. A magyar Zsugori és alakváltozásai

   

  VI. "SCÉNÁT RAJZOLÓ PENNÁNK" Protestáns vitaszínjátékok és mítoszparódiák

   

  Nektár és gugyi. A familiáris beszédformák komikumképző szerepe a protestáns színművekben

  "Konok pereskedők" A protestáns vitaszínjáték nyelvi regiszterei és beszédalakzatai

   

  VII. KÍSÉRTETEK. Csokonai Gersona és a magyar színjáték Mostellaria-füzére

   

  A "Diabolica Matéria"

  A kísértetmotívum műfajtörténeti háttere. Simai Váratlan vendége és a Mostellaria-hypertextusok

  A Vágy és a Szükség jelbeszéde

   

  VIII. PATER, PUER, PUELLA. Csokonai Culturájának nyelvi kódjai

   

  "Cultus ember", "Culta személy" Az instrukció üzenetétől az apokrif paratextusig

  Az examenszínjáték mint architextuális háló. Interludium a "bajomi hír" nyomában

  A renegát elűzése mint az agresszív kód kritikája. A Cultura szövegének nyelvi diszperzitása és szcenikai komponensei

   

  IX. "NEVETSÉGET SZERZŐ MULATSÁGOTSKÁK" A közjáték mint poliglott szöveg és mint ismétlési aktus

   

  A közjáték műfaji jellemzői a szöveghagyomány tükrében

  "...a fárat elméket vidámitani..." A ferences közjátékok sajátosságai és a komikai inspiráció obszerváns szövegemlékei

  "Hazudni is tudni köll", avagy Naso Losoncra igyekszik. Az iskoladráma, a népi dramatikus színjáték és a vásári komédia kapcsolatlehetőségeinek kérdése

  "Kűlgy, tűzbe, vasba..." A variációs ismétlődés dramaturgiai logikája és a női szerepkör artikulálása a közjátékokban

   

  X. "AZ MOLDONABB A' KI A' MOLDONT MEGESMÉRI..." Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak mint közjátékból "észre hozott" vígjáték

   

  A hiányzó autográf - szövegköziség és teatralitás

  A megtalált kontextus - dramaturgiai kétarcúság és nyelvi tagoltság

   

  NÉVMUTATÓ

   

Webáruház készítés