EZEKET KÍNÁLJUK:

UArtPress Kiadó, Marosvásárhely

Könyvespolcok >PARTNER KIADÓK >UArtPress Kiadó, Marosvásárhely

boros-kinga-kenyelmetlen-szinhaz

 

 

"A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen 2014-ben védtem meg Kényelmetlen színház. Politikusság napjaink román és

magyar színházában című doktori dolgozatomat. A könyv megőrzi a dolgozat fókuszát, a politikus színházat, és többnyire

a szerkezetét, hét évvel korábban választott példáit, asszociációit is. A fogalom színházelméleti tisztázása és színháztör-

téneti körüljárása doktoranduszként témavezetőm, Kovács Levente tanácsára történt, akárcsak az államhatalmi cenzúra

vizsgálata. Ez utóbbi 2014-ben számomra különösen izgalmas esettanulmánnyá nőtte ki magát, s a mostani publikálás

azzal az elégtétellel szolgál, hogy kibővíthettem azóta felkutatott további forrásokkal. A jelenkori előadásokat tárgyaló

részek közül azokat tartottam meg a dolgozatból, amelyek színházi emberként meghatároztak: a Stop the tempo egyi-

ke volt az első dramaturgi munkáimnak, a bukaresti ősbemutató élményének hatására négy évig „házaltam” a darabbal,

amíg előadás született belőle a Yorick Stúdióban; a 20/20 próbafolyamatából, a Gianina Cărbunariuval közös munkából

tanultam a legtöbbet a színházcsinálásról." (Boros Kinga)

Érdemi munka Boros Kinga könyve. A szerző a magyar szakirodalom hosszú ideig kevéssé tárgyalt és feltárt területét

igyekszik feltérképezni. A politikai színházat sokáig összekötötték Erwin Piscator és Bertold Brecht nevével és munkás-

ságával, a közelmúlttól pedig előszeretettel szűkítik a második nyilvánosság körére. Boros Kinga túllép ezeken a

megközelítéseken, és a Kényelmetleni színház kitágítja a politikus színház témakörét. Elméleti és történeti összegzései

önmagukban is fontosak, számos új meglátást tartalmaznak, egyben megalapozzák a mű legértékesebb, a romániai,

kiemelten sepsiszentgyörgyi cenzúráról, „A Vigu-ügyről”, saját munkáiról (Stop the Tempo, 20/20, Terminus), valamint

az alkalmazottként definiált színház erdélyi állapotáról szóló fejezeteket. (Nánay István)

1 800 Ft
1 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
carbunariu-dramak

 

 

A DramArt sorozat első kötetében Gianina Cărbunariu öt drámáját közli Csűrös Réka és Patkó Éva fordításában,

Boros Kinga előszavával. A szerző személyében olyan színházi alkotót ismerhetnek meg a magyar olvasók, akinek

a szövegei nem az íróasztal magányától tartanak a kiadók, szerkesztőségek és a színpad felé, hanem a mindennapok

élő valósága és a színházi alkotás folyamata szüli és alakítja őket. Párbeszéd ez, amely során a beszélgető felek is átala-

kulnak, akárcsak a jó fordításban: a más nyelvben igazán otthonra találó szöveg nem csupán a másságot hozza közelebb,

de hat magukra az egymással beszélgető nyelvekre is.

A kötetben olvasható drámák:

maby-baby.edu

Tigris –a mockumentary play

Szolidaritás

Eladó / For sale

Hétköznapi emberek

1 800 Ft
1 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
balint-etelka-szinhazi-neveles

 

Bálint Etelka középiskolai magyartanár, a  Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetének óraadó tanára. Doktori dolgozata a színházi nevelés és színházpeda-

gógia hazai jelenéről szól, konkrét gyakorlati példákon alapul, a szerző megfigyeléseinek, elemzéseinek, hospitálásokon

való aktív gyakorlati és elméleti tevékenykedésének összefoglalása.

A kutatás megerősítése annak, hogy a színházi nevelés képes újraértelmezni és újjáteremteni az oktató-nevelő munka

kereteit, és konstruktívabb, kooperatívabb szemléletet biztosítani tanár és diák számára egyaránt, ezzel is hozzájárulva

a kompetenciaalapú tanulás és oktatás sikeréhez. A könyv előkészület és helyzetjelentés. Alapkutatási, összegző felada-

tot lát el a színháztudomány területén, és öt fejezetben, a színházelmélet és az előadáselemzés felől is megközelítve

taglalja színház és nevelés kapcsolatát.

"Úttörő vállalkozás: első összeírása az elmúlt negyedszázad azon erdélyi törekvéseinek, amelyek a színházi nevelés

fogalma alá csoportosíthatók. Elsőként foglalta össze e sokféle formát öltött jelenségeket, megkerülhetetlen referenciát

kínálva ezzel az említett diskurzusba utána lépő kutatóknak. Könyve ebből fakadó értékét növeli az elméleti megala-

pozottság, a téma feldolgozásának és tanulmánya felépítésének kiválósága és nem utolsósorban az a pedagógusi és

kutatói elkötelezettség, sőt szenvedély, amely írása minden részletéből sugárzik. A saját hétköznapi pedagógusi tevé-

kenységében érzékelt anomáliák alapján tesz fel olyan kérdéseket, amelyekre a színházi nevelésben vél válaszokat

találni. Értekezésének ebből fakadó „élősége” a szakirodalmi áttekintés, az empirikus kutatás és a számbavételezés

alaposságával párosul." (Kékesi Kun Árpád)

1 800 Ft
1 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
berekmeri-katalin-szerep-szinesz

 

 

A könyv a színésszé válás, a pályán maradás beláthatatlan folyamatát elemzi a szerzői személyes életpálya és peda-

gógiai gyakorlat tapasztalatán keresztül. Felvetései aköré a felismerés köré szerveződnek, hogy bármennyire is egzakt

megközelítéseket próbál keresni a színész, a színésztanár önmaga és tanítványai számára, lehetetlen pontosan megha-

tározni, kiből lesz színész, ki marad pályán, illetve melyiküknek milyen áldozatot kell hoznia mindezért.

A szerző specifikusan a marosvásárhelyi színészképzés útján elinduló, az erdélyi magyar repertoárszínház társulati

létezésének tapasztalatán keresztül kialakuló színészi gyakorlatot vizsgálja, illetve az adódó és nem valószínűsíthető

lehetőségek által meghatározott szakmaiság megfogalmazására tesz kísérletet.

A könyv középpontjában a színész munkája áll, elsősorban a figuraépítés mechanizmusait, a szerepértés kialakulását

vizsgálja egy repertoárszínház előadásai, viszonyai, lehetőségei között, illetve azokat a hatásokat azonosítja, amelyek-

kel az említett szakmai környezetben konfrontálódik a színész, ugyanakkor igyekszik megjelölni a játszó gondolkodás-

módjában, értékrendszerében lehetséges változásokat előidéző felismeréseket, amelyek az egyéni szemlélet szempont-

jából sajátosak, azonban jellemzőnek minősíthetők egy szakmai hagyomány definiálta színészi létezés során.

"A jelent érzékeljük, a múltat értjük, s tudjuk, hogy a színész művészete képes bölcsen összegezni és kreatívan össze-

keverni ezt a tapasztalatot. Berekméri Katalin könyve azt a tanulási folyamatot követi végig, ahogy egy kamaszból

színész válhat, egy színészből tanár, s mindezt egy kisváros kétnyelvű közösségére, a családi és baráti munkaközegére

fókuszálva elemzi. Az írás szakkönyv és sajátos biográfia, hiszen a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezető színésznő-

jének és a Művészeti Egyetem mesterségtanárának a város színjátszásában formálódott kérdéseit és cselekvési lehető-

ségeit tárja az olvasó elé. Így tudjuk meg, milyen diáknak, debütáló színésznek, vezetett repertoár-színésznek, rendező-

nek, alkotótársnak, tanárnak, nőnek lenni Marosvásárhelyen 2021-ben, s így válik (az olvasó segítségével) a személyes

emlékezet a város emlékezetévé." (Jákfalvi Magdolna)

1 800 Ft
1 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
nagy-imola-nezove-valni

 

Nagy Imola a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa. Filozófiai tanulmányait alap- és mesterképzésen a Babeş–

Bolyai Tudományegyetemen végezte. Egy ideig az Egyesült Államokban élt, majd tanulmányait a Marosvásárhelyi Művé-

szeti Egyetem Doktori Iskolájában folytatta. Egyetemi oktatói pályáját Béres András egyetemi professzor esztétika- és

színházesztétika-kurzusainak asszisztálásával kezdte, jelenleg is tanít a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen.

Nézővé válni című munkája egyetemi tankönyvként is használható tudományos kiadvány, a szerző doktori dolgozatának

szerkesztett változata. Kortárs színházbeli észlelési folyamatok képezik a kiadvány kutatási területét, illetve olyan színházi

tapasztalatok feltérképezése, amelyek különösképpen a kortárs színházra érvényesek. A nézőség színházelméleti tema-

tizálása után a nézés, atmoszféraészlelés, hangzóság, szelf-képződés és nézői szubjektiváció folyamatait kísérelte meg

a lehető legkomplexebb módon körbejárni és leírni.

Nagy Imola Nézővé válni című munkája egyetemi tankönyvként is használható tudományos kiadvány, a szerző doktori dolgozatának szerkesztett változata. Kortárs színházbeli észlelési folyamatok képezik a kiadvány kutatási területét, illetve olyan színházi tapasztalatok feltérképezése, amelyek különösképpen a kortárs színházra érvényesek. A nézőség színházelméleti tematizálása után a nézés, atmoszféraészlelés, hangzóság, szelf-képződés és nézői szubjektiváció folyamatait kísérelte meg a lehető legkomplexebb módon körbejárni és leírni. „Nagy Imola értekezése a gyakran hangoztatott, ám ténylegesen jóval ritkábban megvalósított interdiszciplinaritás mesterpéldája: színháztudomány, filozófia, antropológia és észlelésesztétika területei között teremt átjárást. Egyetlen sor erejéig sem válik spekulatívvá, mert minden megállapítása bekötésre került egy erős bölcseleti (filozófiai és színházelméleti) alapba, és konkrét példákkal került alátámasztásra. A példák nem pusztán szemléltetik a szabatosan megfogalmazott felismeréseket, hanem oly módon nyernek bemutatást, hogy a teoretikus észrevételek belőlük származtatott megfigyelések továbbgondolásaként: magukból a színházi előadásokból fakadó, ezért »élő« kérdésekre adott válaszokként szolgálnak.” (Kékesi Kun Árpád) - a Transindex.ro portálról
Nagy Imola Nézővé válni című munkája egyetemi tankönyvként is használható tudományos kiadvány, a szerző doktori dolgozatának szerkesztett változata. Kortárs színházbeli észlelési folyamatok képezik a kiadvány kutatási területét, illetve olyan színházi tapasztalatok feltérképezése, amelyek különösképpen a kortárs színházra érvényesek. A nézőség színházelméleti tematizálása után a nézés, atmoszféraészlelés, hangzóság, szelf-képződés és nézői szubjektiváció folyamatait kísérelte meg a lehető legkomplexebb módon körbejárni és leírni. „Nagy Imola értekezése a gyakran hangoztatott, ám ténylegesen jóval ritkábban megvalósított interdiszciplinaritás mesterpéldája: színháztudomány, filozófia, antropológia és észlelésesztétika területei között teremt átjárást. Egyetlen sor erejéig sem válik spekulatívvá, mert minden megállapítása bekötésre került egy erős bölcseleti (filozófiai és színházelméleti) alapba, és konkrét példákkal került alátámasztásra. A példák nem pusztán szemléltetik a szabatosan megfogalmazott felismeréseket, hanem oly módon nyernek bemutatást, hogy a teoretikus észrevételek belőlük származtatott megfigyelések továbbgondolásaként: magukból a színházi előadásokból fakadó, ezért »élő« kérdésekre adott válaszokként szolgálnak.” (Kékesi Kun Árpád) - a Transindex.ro portálról
1 800 Ft
1 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem

Webáruház készítés