EZEKET KÍNÁLJUK:

SZÍNHÁZ ÉS NEVELÉS

Könyvespolcok >SZÍNHÁZ ÉS NEVELÉS

-10%
-10%
Előrendelhető könyvek
pap-gabor-dramatikus-zene

 

 

Ez a könyv jelenleg előrendelhető 10% előrendelési kedvezménnyel.

Az előrendelési kedvezmény a 2022. augusztus 21-ig megrendelt könyvekre érvényes.

 

Várható megjelenés: 2022. augusztus 21.

Pap Gábor Papesz három évtizede kutatja a színház, a dráma és a zene kapcsolódási pontjait. Ezt hol tanárként teszi,

közösen a diákjaival (középiskolásokkal, egyetemi hallgatókkal vagy színészképzősökkel), hol meg kritikusként, aki

mások művészetét elemzi. máskor meg alkotó emberként, amatőr, független és kőszínházi előadások zeneszerző-

jeként, rendezőjeként vagy dramaturgjaként. A színház, dráma és a zene kapcsolódásáról szerzett sokrétű tapasztala-

tait, felismeréseit most egy hiánypótló könyvben összegezi.

A könyv egyszerre három aspektusból, tudományos, művészeti és pedagógiai vonatkozásaiban vizsgálja

színház és zene közös világát.

A kötet első nagyobb fejezetében (Teória) a szerző definiálja, hogy mit ért dramatikus zene alatt, és mi indokolja

e fogalom bevezetését. Vizsgálódásának tárgya a színházi alkotófolyamatban, valamint a dráma- és színházpedagógiá-

ban alkalmazott olyan zene,  amely az alkotók együttmunkálkodása révén, élő módon jön létre, és amelynek megköze-

lítése, szemlélete, fogalmi rendszere is dráma- és színházközpontú. A szerző konkrét, történeti és kortárs zenei

példákon keresztül mutatja be, hogy a zenei jelenségek mélyszerkezetében hol fedezhető fel a drámai elem.

Ezt követően rendszerre nem törekvő módon, mégis fontos megfigyelésekre alapozva próbálja megragadni a zene

színházi hatásmechanizmusának főbb törvényszerűségeit, és ezen belül a dramatikus zene alkalmazásának újszerű

lehetőségeit. Végül egy vázlatos történeti áttekintés adva térképezi fel színház és zene fontosabb találkozási pontjait,

jelen- és jövőbeli megvalósulási formáit.

A kötet második fejezete (Praxis) teljes egészében gyakorlati fogantatású, középpontjában a dramatikus zenei gyakor-

latok módszertana, leírása áll. Itt olvasható az alapozó gyakorlatok részletes bemutatása, mélységük szerint katego-

rizálva a gyakorlatokat a szabályjátékoktól a kommunikációs funkción át haladva a komplex szituációs gyakorlatokig.

Ezt követi a fontosabb zenei elemekkel (pl. dalokkal, ritmusképletekkel) való dramatikus tevékenységek leírása, valamint

a speciálisan új zenés kompetenciákat adó színésztréningek tervezetei. Ezután olyan hosszabb időkeretben zajló projek-

tek ismertetése következik, amelyek révén a leírt gyakorlatok hatékony építőköveivé válhatnak egy adott gyerek-, diák-

vagy éppen professzionális színházi alkotófolyamatnak. Végül a szerző a praxisra vonatkozó hasznos és egyedi tanácsok-

kal látja el a leendő alkalmazókat.

A könyv harmadik fejezetében (Applikáció) Pap Gábor összefoglalja azokat a tapasztalatait, amelyeket a dramatikus

zenei gyakorlatok és projektek alkalmazása során szerzett a színházi (nevelési) alkotómunkában. Itt kapott helyet a

Trainingspot Társulattal létrehozott új színházi műfaj, a zenés tantermi színház főbb eredményeinek, tanulságainak és

jövőbeni irányainak bemutatása. Végezetül a kötet egyik lehetséges konklúziójaként egy új képzési szisztéma lehetősé-

gét vázolja fel a szerző, ehhez kapcsolódnak azok a tematikák, óravázlatok is, amelyek hatékony segítői az alkalmazásnak.

A hiánypótló könyvet nemcsak az alkotók és a pedagógusok forgathatják haszonnal, hanem azok is, akik színház-

és zenekedvelőkként keresik a komplexebb élményeket.

 

 

 

5 990 Ft
Akció: 5 390 Ft
5 990 Ft  5 390 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
egy-borondnyi-bab-papirszinhazi-foglalkoztato

 

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Bábtárának első múzeumpedagógiai bőröndje.
A családokat megszólító rendhagyó kiadvány a bábtechnikák felől közelítve interaktív módon,
izgalmas formai és vizuális megoldásokkal mutatja be a Bábtár gyűjteményének anyagát.
A papírszínházakból kiindulva a Bábtár munkatársai Fekete Anettával, aki a PuPiLi papírjátékok tervezője,
Remsey Dávid illusztrátorral és Tóth Réka Ágnes dramaturggal hozták létre ezt a bőröndnyi társulatot.
Egy bőröndnyi báb papírbábszínházunk közös játékra, bábozásra ösztönöz, ráirányítja a figyelmet a magyar
bábtörténet kincseire.
A bőrönd tartalma: papírbáb készletek, bábtechnikai kisokos, mesegyűjtemény.
 
Szerkesztette: Hutvágner Éva, Lovas Lilla, Simándi Katalin.
3 500 Ft
3 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
szinhazi-politika-politikai-szinhaz

 

Szerkesztette: Antal Klaudia, Pandur Petra, P. Müller Péter

Színház és politika kapcsolatának közös mozzanatai között a nyilvánosság, a teatralitás, a performativitás játsszák a

legfontosabb szerepet. A színházi politika egyfelől az intézmény, illetve az alkotó pozícióját, vízióját, értékrendjét és

gyakorlatát jelöli, másfelől a hatalmi berendezkedésnek a színházzal szembeni magatartását. A politikai színház pedig

részben a jelenkor társadalmi-politikai mozzanataira reflektáló, a politikát tematizáló produkciókra, részben az uralkodó

jelhasználattól eltérő, azt felforgató – azaz a művészeti ág önnön működését kihívás elé állító – praxisra utal. Az ebbe az

összetett jelenségegyüttesbe beletartozó kérdések közül a kötet négy tematikus fejezetben foglalkozik színház és politika

kölcsönös egymásra hatásával. Világszínházi (és világtörténelmi) esettanulmányok mellett a kötet szerzői vizsgálják a

20. század magyar önkényuralmi rendszereinek színházpolitikáját, külön fejezetben tárgyalják a színházi előadásnak,

színházi eszközöknek és módszereknek a nevelés szolgálatába állítását, valamint górcső alá veszik egy szűkebben értett

kor és alkotói pálya(szakasz), Katona József drámaírói gyakorlatának a téma szempontjából releváns kérdéseit is.

2 800 Ft
2 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
mezei-eva-jatsszunk-szinhazat

 

"Ugye jó színházasdit játszani? Kipróbálni, milyen is az, ha valaki királykisasszony, sárkányölő vagy furfangos szabólegény.

Jó dolog színházasdit játszani – csakhogy gyakran azt sem tudjuk, hogyan fogjunk hozzá. Ez a kis könyv éppen ehhez

nyújt rengeteg ötletet, segítséget.

Elmondja, hogyan kell kiválasztani az előadásra legalkalmasabb darabot, hogyan készüljenek fel a szereplők, milyen legyen

a jelmez, a díszlet, az egész előadás légköre. Próbáljátok meg: jó játék lesz!" (Mezei Éva)

2 200 Ft
2 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
kaposi-dramapedagogiai-olvasokonyv
A kötet első fele a drámapedagógiai tanulmányokat és a drámatanári munkát megalapozó lélektani és színházi-
dramaturgiai tanulmányokat tartalmaz. A második felében eddig itthon még ki nem adott írások találhatók, közöttük
számos olyan, amely a tanítási drámát alkalmazó pedagógusok napi olvasmánya lesz, gondolunk itt például a tanítási
dráma építőköveinek tekinthető konvenciók leírására. A kötet végén – a tanfolyami munkát segítendő – néhány
foglalkozásvázlat is szerepel. Főként közös elemzésre szánjuk ezeket, de némelyik akár követhető mintát is adhat.
Az utóbbi években szép számmal jelentek meg drámapedagógiai szakmunkák. Az elméleti alapvetést tartalmazó könyvek
mellett a gyakorlatok, szabály játékok elsajátításához is bőséges szakirodalom áll rendelkezésre.
A Drámapedagógiai olvasókönyv megjelentetésével a szakirodalmi „fehér foltok” számát kívántuk csökkenteni, minden
érdeklődő számára hozzáférhetővé téve így a nehezen beszerezhető szakmunkákat. (Kaposi László)

 

2 400 Ft
2 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
uj-nezo-horvath-kata

Az Új Néző társadalmi színházi program 2010 augusztusában valósult meg két Borsod megyei faluban, Ároktőn és

Szomolyán. Az Új Néző az első olyan kísérlet volt Magyarországon, amely a színház eszközeit használva hozott létre

nyilvános teret lokális társadalmi kérdések, köztük az etnikai feszültségek kollektív megfogalmazására és megtárgyalására.

A program középpontjában a közönség részvételén alapuló színházi akciók álltak, amelyek témáit minden esetben a helyi

viszonyok adták. A performatív társadalmi beavatkozáshoz egy társadalomtudományi akciókutatás is kapcsolódott, ennek

eredményeit tartalmazza a kötet.

1 400 Ft
1 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
drama-mint-tarsadalomkutatas

 

Az Anblokk Egyesület és a Káva Kulturális Műhely által kiadott tanulmánykötetben a különböző drámás/színházi műfajok

és eljárások mint kutatási tevékenységek kapnak új értelmet. Ez azt jelenti, hogy a közönség részvételén alapuló drámás

formák (társadalmi-színházi előadások, közösségi performanszok, drámapedagógiai foglalkozások) nemcsak a kutatás

tárgyát képezik, hanem a kutatás módszerének, reprezentációs lehetőségének, sőt modelljének tekintjük őket. A dráma

tehát a kutatás számára a társadalmi kapcsolatok és összefüggések megjelenítésének,újrafogalmazásának, értelmezé-

sének és megváltoztatásának a terepét jelenti. Vagyis ebben a megközelítésben a dráma a társadalmi jelentésekkel való

munka egy kitüntetett területe, a kutatás pedig egy résztvevő, aktív és változás-orientált tevékenység. A "társadalmi

jelentések megváltoztatásának lehetősége" az a közös metszet, amelyben elmosódik a határ a dráma és színház világa,

valamint a kutatás között.

1 500 Ft
1 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
deme-nezo-resztvevo

Kísérletek a színház és a közönség viszonyának újragondolására

Az európai hagyományok szerint a színház épületében a néző rendszerint a megvilágított színpadtól elkülönítve, az

elsötétített nézőtéren foglal helyet, és onnan nézi az előadást. Csendben marad, jelenlétét és tetszését csak a megfelelő

pillanatokban és a megfelelő módokon nyilvánítja ki. A konvenciók tiszteletben tartása és követése kényelmessé, kiszámít-

hatóvá és biztonságossá teszi a színészek és a közönség találkozását mindkét oldal számára. Ugyanakkor ezzel kölcsö-

nösen le is mondanak az egymással folytatható interakció számos lehetséges módjáról. A fennálló hagyomány megváltoz-

tatására jelenleg több elméleti és gyakorlati törekvés is irányul. Közülük is jelentős (immár Magyarországon is) a dráma-

pedagógusoké, akik szakmai felfogásában és működésében a közönség az általános színházi gyakorlattól eltérően mindig

aktív résztvevői szerepet kap. Módszereik, illetve tapasztalataik a közönség bevonása és a vele folytatott interakció fenn-

tartása terén egyre több olyan színházi szakember érdeklődését is felkeltik, akik ugyanezzel a kihívással a színházi munka

során szembesültek. Első közösen végzett kísérleteik kezdeti tapasztalatairól beszélgettünk a Káva Kulturális Műhely

színész-drámatanáraival, Schilling Árpád rendezővel, Kárpáti Péter drámaíróval és Terhes Sándor színésszel.

1 600 Ft
1 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
balint-etelka-szinhazi-neveles

 

Bálint Etelka középiskolai magyartanár, a  Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézetének óraadó tanára. Doktori dolgozata a színházi nevelés és színházpeda-

gógia hazai jelenéről szól, konkrét gyakorlati példákon alapul, a szerző megfigyeléseinek, elemzéseinek, hospitálásokon

való aktív gyakorlati és elméleti tevékenykedésének összefoglalása.

A kutatás megerősítése annak, hogy a színházi nevelés képes újraértelmezni és újjáteremteni az oktató-nevelő munka

kereteit, és konstruktívabb, kooperatívabb szemléletet biztosítani tanár és diák számára egyaránt, ezzel is hozzájárulva

a kompetenciaalapú tanulás és oktatás sikeréhez. A könyv előkészület és helyzetjelentés. Alapkutatási, összegző felada-

tot lát el a színháztudomány területén, és öt fejezetben, a színházelmélet és az előadáselemzés felől is megközelítve

taglalja színház és nevelés kapcsolatát.

"Úttörő vállalkozás: első összeírása az elmúlt negyedszázad azon erdélyi törekvéseinek, amelyek a színházi nevelés

fogalma alá csoportosíthatók. Elsőként foglalta össze e sokféle formát öltött jelenségeket, megkerülhetetlen referenciát

kínálva ezzel az említett diskurzusba utána lépő kutatóknak. Könyve ebből fakadó értékét növeli az elméleti megala-

pozottság, a téma feldolgozásának és tanulmánya felépítésének kiválósága és nem utolsósorban az a pedagógusi és

kutatói elkötelezettség, sőt szenvedély, amely írása minden részletéből sugárzik. A saját hétköznapi pedagógusi tevé-

kenységében érzékelt anomáliák alapján tesz fel olyan kérdéseket, amelyekre a színházi nevelésben vél válaszokat

találni. Értekezésének ebből fakadó „élősége” a szakirodalmi áttekintés, az empirikus kutatás és a számbavételezés

alaposságával párosul." (Kékesi Kun Árpád)

1 800 Ft
1 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
gabnai-katalin-allatosdi

 

Szerepjátékokat kínál Gabnai Katalin könyve, farsangi délutánokon, iskolai rendezvényeken, de akár otthon

vagy születésnapon is könnyen eljátszható, előadható rövid műsorokat. Van köztük olyan, amelyhez elég

két-három szereplő, de található a gyűjteményben olyan darab is, amelyet nyolcan-tízen is játszhatnak.

 

 

1 390 Ft
1 390 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
kontaktzonak-hatarteruletek-a-szinhaz-menten

 

A kötet címe, Kontaktzónák, az érintkezés területeire utal. Azokra a helyekre, ahol a kapcsolódások, átfedések, kölcsön-

hatások intenzív jelenlétével találkozhatunk. Ahol fizikai, földrajzi, politikai, kulturális, antropológiai, érzelmi interferenciák

formálják a zónába bármely irányból belépőket, az ott tartózkodókat. A kulturális antropológiából kölcsönvett kontaktzóna

fogalom lehetőséget kínál arra, hogy a kötet írásai ne a társművészetek felől közelítsenek a színházhoz, de ne is az

összművészeti jelleggel felruházott színház alkotóelemeinek szétválogatásával, elkülönítésével próbálják kimutatni a

színházi vonatkozások jelenlétét különböző területeken. A tanulmányok olyan – akár a művészet(ek)től igen távoli – műfa-

jokat, eseményeket, jelenségeket vizsgálnak, amelyek kontaktusban vannak/lehetnek a színház olyan inherens elemeivel,

mint a performativitás, a teatralitás, a nyilvánosság, a test, a tér és így tovább. A tizenkilenc tanulmány között olyan

művészeti ágak, műfajok, társadalmi események, közterület felhasználások kerülnek előtérbe, mint a fotográfia, a harc-

művészet, a világkiállítás, a divatbemutató, a pódium előadás, a villámcsődület, az emlékmű, az emlékünnepség, a tüntetés

és így tovább. Szerepelnek a kötetben olyan írások is, amelyek szorosabban a színházhoz (csoporthoz vagy alkotóhoz),

illetve egy-két esetben drámaírók munkásságához kapcsolódnak, ám ezekben is a határterületi sajátosságok szempontjai

állnak előtérben.

2 950 Ft
2 950 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
mezei-eva-emlekkonyv

 

Senki nem tudta kikerülni az érzékenységét és a kérlelhetetlenségét, akit megérintett, az többé egyszerűen

nem tudott nem szabad, nem alázatos és nem fegyelmezett lenni.

Ha mégis, az onnantól fogva azonnali szégyen- és fájdalomérzetet keltett az illetőben.

Csak mostanában, pár évtizedes távlatból, az emlékkönyv olvastán válik igazán láthatóvá, csak innen lesz meghatóan

nyilvánvaló, hogy mindannyian kaptunk tőle hasonló örökrészt, emberek és színházi emberek, akik látszólag

távol kerültünk egymástól a lélektérképen. (Müller Péter Sziámi)

2 200 Ft
2 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
akadalyverseny

 

A történet egy fiktív iskolában játszódik, melynek tanári karát színészdrámatanárok, diákjait pedig a játékban résztvevő

osztály tanulói alakítják. A játék során az osztály egy sikeres pályázaton azt a lehetőséget nyeri, hogy az iskola egy

központi falára képet festhet a szabadság témájában. A résztvevők tehát egy "szabadság projekt" megvalósításán

dolgoznak. A szabadság közös megfestése iskolai keretek között zajlik, a projektet és saját szerepüket is különbözően

értelmező tanárok vezetésével. Kérdés, hogy a kialakuló konfliktusok és viták, a hosszadalmas egyezkedések és a meg-

hozott áldozatok eltántorítják-e a diákokat, vagy pedig kiállnak a szabadság-kép megfestésének szándéka mellett? Illetve

hogy milyen dinamikáknak nyit teret az egyes közösségekben a szabadságról szóló kép megvalósításának víziója? Hogyan

reagál a közösség az autoriter vezetési módszerek megjelenésére, illetve mit tud kezdeni a liberálisabb tanári hozzáállás

teremtette önállósággal? Ezekre a kérdésekre minden osztály megadta a maga, a játékban kifejezett válaszát.

Társadalomkutatóként az érdekelt bennünket, hogy mit jelentenek ezek a válaszok: milyen tapasztalatokat fogalmaznak

meg a diákok a dráma médiumán keresztül az iskoláról, mint számukra alapvető társadalmi intézményről?

1 400 Ft
1 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
granasztoi-betlehemes

 

A Granasztói Szilvia szerkesztette könyv kiváló kísérője lehet az adventi és karácsonyi időszaknak.

Olvashatunk benne az adventi és karácsonyi szokásokról, jelképekről, közli nemcsak a szövegét az adventi

énekeknek, de a kottáit is. Ötleteket ad arra, hogy milyen kézműves tevékenységekkel tehetjük örömtelibbé

a karácsonyvárást. A könyv fő részét a népi betlehemes játékok szövegei adják, kottákkal, fotókkal, rajzokkal,

leírásokkal, amelyek a betlehemes játékok színreviteléhez adnak segítséget.

Tartalom

 

Előszó

Advent és karácsony

A Jézust váró advent (Ferenczy Erzsébet)

Karácsony, Jézus születésének ünnepe (Ferenczy Erzsébet)

Néhány adventi és karácsonyi ötlet (Ferenczy Erzsébet)

Adventi és karácsonyi díszek (Nádas Mari)

Karácsonyi origami (Székely Ágnes)

Mézeskalács karácsonyra (Bogschné Csuka Zsuzsa)

Népi betlehemes játékok

Karácsonyi köszöntések (Ferenczy Erzsébet)

Bábtáncoltató betlehemezés Kölcsén (1966–1967) (Szacsvay Éva)

A tinnyei betlehemes játék újraélesztése (Tóth Eszter)

Nagyszalontai asztali bábos betlehemes (Puskás László)

Játsszunk betlehemest! (Erdősi Zsuzsa)

Betlehemezés a játszóházban (Rusz Ágnes)

Bölcsőcske (Granasztói Szilvia)

"Nagyszínházi" betlehemes (Dobszay László)

Változatok betlehemekre

Betlehem szalmából és gyékényből (Bárány Mara)

Betlehem fűzvessző, sás és raffia felhasználásával (Székely Éva)

Betlehem agyagból (Nagy Fülöp)

1 990 Ft
1 990 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
granasztoi-jatsszunk-babuval

 

Egy felékesített ágacska, egy sárgarépa orrú krumpli, egy menyecskésen bekötött fejű fakanál és hozzá mindig egy

ügyes kéz – elegendő már ahhoz, hogy újra és újra feltámadjon az emberiség ősi kedves mulatsága: a bábjáték.

Együtt játszunk, együtt fabrikálunk bábfigurákat ebben a könyvben, papírból, fakanálból, limlomokból, a legegyszerűbb

figuráktól eljutunk a legbonyolultabbakig: a kesztyűs és marionettbábukig. Együtt játsszuk a darabokat is, mert tanácsot

kapunk a színpadhoz, a szövegek kiválogatásához és színdarabbá alakításához is. Megtanít a bábjátszás minden csínjára-

bínjára a szerző, a gyermekbábkörök lelkes vezetője, s közben tudatosan törekszik a gyermeki fantázia kibontakoztatá-

sára, megmozgatására.

A kötetet a szerzőnek és tanítványainak kitűnő bábfiguráiról készült fotók, szép bábtörténeti illusztrációk és Gaál Éva

rajzai kísérik.

 

 

Tartalom

 

Baba vagy bábu?

Papírbábuk

Bábuk limlomokból, dobozokból és terményekből

Régi bábuk, ősi bábjátékok

Betlehemes bábtáncoltatás – busóbábu, kiszebábu

Fakanál bábuk

Kesztyűs és más kézibábuk

Árnyjátékbábuk

Marionettbábuk

Híres Vitéz László bábu – hogyan készült?

Függelék

Bábukkal előadható versek, mondókák, mesék

Kemény Henrik: "Itt nem szabad énekelni" (egy igazi Vitéz László-bábjáték)

1 090 Ft
1 090 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
nemeth-ervin-ludas-matyi

Tartalom

Játékra hívó szavak – Bevezető gyanánt

A császár új ruhája – Játék Andersen azonos című meséje nyomán

Korunk hősei – Néhány szó a rendezőnek

Az úgy volt... – Játék Janikovszky Éva szövegére

Az úgy volt - Néhány szó a rendezőnek

Ludas Matyi – Variáció a Ludas-történetekre

Variáció a Ludas-történetekre - Néhány szó a rendezőnek

13 és 3/4 nyöszörgés Adrian Mole minden kínszenvedéséből – Játék

13 és 3/4 könyörgés a rendezőhöz

Csokoládéháború - "Iskoladráma"

Megjegyzések a rendező számára

A gyász tengere – Színpadi játék F. García Lorca Bernarda Alba háza című drámájából

A címváltozásról és egyebekről

1 600 Ft
1 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
Ellenfény 175. Kiss Márton: A méhek istene

 

DRÁMAMELLÉKLET

Kiss Márton: A méhek istene avagy a világ legjobb gyereke

"Újabb fontos ifjúsági előadással jelentkezett a Kolibri Színház. A méhek istenét maga a szerző, Kiss Márton állította

színre (akárcsak néhány éve a megrázó erejű Csöngő című darabját) a Kolibri Pincében. Az alapvetően középiskolásoknak

játszott előadás ismertetője „egy hírhedt ember, egy mindenki által közismert személy” történetét ígéri úgy, „ahogy eddig

még senki sem látta, és ahogy még senki nem gondolt rá”. Ha azonban elfelejtjük ezt az ígéretet (ahogy ezt valószínűleg

a diák nézők is teszik), akkor sokáig úgy nézhetjük az előadást, mintha egy mai család ismerős történetét látnánk: fiatal

anya és apa, akik egyszerre küzdenek egymással, a szakmai előrelépés nehézségeivel és egy csecsemő (majd később

kisgyerek) támasztotta frusztráló igényekkel."

880 Ft
880 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
szinhaz-naplo

 

A Corvina Kiadó napló-sorozatának új darabja a színházművészetre koncentrál.

A kötet tulajdonosa előadásonként hat oldalon foglalhatja össze gondolatait, benyomásait,

idézheti az alkotók, a kritikusok véleményét, vagy éppen archiválási céllal válogathat a színházi

filológia számára elengedhetetlen aprónyomtatványok dokumentumai között. A könyv végén

tájékoztató jelleggel röviden listázva a fontosabb hazai színházak elérhetőségei találhatóak.

Koncepció és bevezetés: Rácz Attila

A kötet képanyaga Edward Gordon Craig színházi grafikáinak felhasználásával készült.

1 990 Ft
1 990 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
 

prev
next

Webáruház készítés