EZEKET KÍNÁLJUK:

L’Harmattan Kiadó

Könyvespolcok >PARTNER KIADÓK >L’Harmattan Kiadó

prev
next

  Rosner Krisztina: A színészi jelenlét és a csend dramatikus-teátrális játékai

 

A kötet a huszadik-huszonegyedik századi színház- és drámatörténet kiemelkedő művészeinek, alkotásainak példáján

keresztül a következő kérdésekre keres válaszokat: kinek, minek a (színházi) jelenlétéről van szó? Mit jelent, ha valakinek

„van jelenléte”, milyen értelemben „nincs jelenléte”? Hogyan van jelen, akinek jelenléte van? Mennyiben tér el a színész

jelenléte a többi színpadi elem jelenlététől? Hogyan próbálják ezt megragadni az elméletírók és a színházzal gyakorlatban

foglalkozók? Milyen különbségek vannak a megfogalmazási kísérletekben? Tanítható? Hogyan? Ha nem lehetséges a csend

akusztikus értelemben (Cage), akkor nem marad más lehetőség, mint minimalizált, ám mindig jelen lévő zajszintként

definiálni a csendet? Hogyan lehet/kell/érdemes csendben lenni a színházban? Milyen csendmegközelítést rejthet egy

adott dráma színrevitele? Hogyan lehetséges – ha lehetséges – a csend olyan színházi események során, amelyek eseté-

ben nincs dramatikus „alapanyag”? Milyen esetekben befolyásolja a csend a színész jelenlétét, vagy éppen a színész

jelenléte a csendet?


Rosner Krisztina (1977) a PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékének adjunktusa,

színházi gyakorlatot, színház- és drámatörténetet oktat. Ír, olvas, néz, játszik, rendez – színházat kutat.

2 300 Ft
2 300 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
lannert-keresztely-dramapedagogia

 

"A jegyzet jelen állapotában alkalmas arra, hogy az érvényes mintatanterv alapján a drámapedagógus-képzés alap-

tankönyve legyen a Károli Egyetemen, s akár más pedagógusképzési kurzusokon is jól használható, jól eligazít a hazai

drámapedagógia terminológiájában, alapfogalmai között, értelmezhető leírást ad az egyes módszerekről" - írja Trencsényi

László, a könyv lektora.

A könyv első része bevezetés a drámapedagógiába, mely a teljesség igénye nélkül, rövid elméleti áttekintést kíván adni a

drámapedagógia pedagógiai, pszichológiai gyökereiről, forrásairól, irányzatairól, korszakairól, képviselőiről, magyarországi

elterjedéséről, némi kitekintéssel a drámapedagógia külföldi – elsősorban angolszász – képviselőinek munkásságára.

A második rész a drámapedagógia gyakorlati részével foglalkozik, ebben dramatikus gyakorlatok, szabályjátékok ismerte-

tése, csoportosítása, valamint ezek használatához fűzött megjegyzések találhatók. Külön foglalkozunk az ún. globális

szimuláció és a falujáték ismertetésével, bemutatva ezek típusait, illetve alkalmazásuk lehetőségeit, előnyeit és nehézségeit.

A jegyzet mindenekelőtt a drámapedagógiai foglalkozások rendjébe illeszthető játékok gazdag gyűjteménye, kiegészítve

a szerző tapasztalataival. Reméljük, az érdeklődő hallgatók és kollégák haszonnal forgatják majd ezt a jegyzetet a minden-

napi munkájuk során. 

1 500 Ft
1 500 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
barba-savarese-szinhazantropologiai-szotar

 

Eugenio Barba, a dániai székhelyű Odin Teatret, valamint a nemzetközi iskola, az International School of Theatre

Anthropology (ISTA) alapítója és Nicola Savarese, a római Universita degli Studi Roma Tre egyetem professzorának

szótárcikkek formájában megírt alapművét veheti kézbe a kedves olvasó. A Színházantropológiai szótár elegánsan

helyezi egymás mellé a színészmesterség különböző vizuális manifesztációit, keleti és nyugati források bőséges

tárházából merítve. Ez a gazdagon illusztrált, több mint 650 fényképet és ábrát tartalmazó forrásmunka az előadó-

művészek: színészek és táncosok titkos művészetének szóló tiszteletadás. Nem pusztán csak szótár, hanem kézikönyv

színházi szakembereknek, színészeknek, táncosoknak, rendezőknek és dramaturgoknak, útikalauz a transzkulturális

előadások témájával foglalkozók számára. Sokéves kutatómunka gyümölcse, amely a nyugati kutatások túlnyomó

részével ellentétben az előadóművészet empirikus megközelítését adja, "hogy felülemelkedhessen a különböző diszcip-

línák, technikák és esztétikák szakosodásain".

A kézikönyv célja, hogy bővítse tudásunkat a színpadi test lehetséges megjelenéseiről és az előadás dinamikájára adott

nézői válaszreakciókról. Az egyensúlyról, az ellentétről, a montázsról és egyéb színpadi technikákról szóló gyakorlati

fejezeteket olyan elméleti szócikkek követnek, mint a Szöveg és színpad vagy a Tágítás. A szerzők az előadóművészek

összetett mesterségét, titkos művészetét helyezik kutatásaik középpontjába.

5 990 Ft
5 990 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
mestyan-horvath-latvany-szinhaz

 

„Amint szólni kezd az ember valamiről, rögtön beleütközik az azonosítás problémájába. A beszéd mintha a világ

felosztását is magába foglalná – már az első szóban. Persze az isteni parancsok kora már leáldozott. Mégis, az a mód,

ahogy beszélünk valamiről, a gondolkodás újra és újra felülvizsgálandó tárgyát alkotja. A Látvány/színház-kötet több

tanulmánya is efféle szándékkal íródott.”

A szerzők elsősorban tudománytörténeti kérdésekre keresik a válaszokat, miközben a szöveg, a látvány és a színház-

történet kulcsszavai köré csoportosítják reflexióikat. Az itt olvasható előadások különböző művészeti ágak kutatásával

foglalkozó, eltérő tudományos iskolákból és nem azonos metodikával dolgozó tanárok és fiatal kutatók szerkesztett

szövegei. Egy olyan interdiszciplináris diskurzus kialakítására tettünk kísérletet, amely mind a kortárs művészetek

gyakorlatával, mind a külföldi művészetfilozófiai gondolkodás legmeghatározóbb elméleteivel lépést tart. A tanulmányok

általában azzal a problémával foglalkoznak, hogy vajon a művészetek rendszerét valóban meg lehet-e szüntetni, és hogy

az egyes műfajok mibenlétét pusztán tudományos szövegek határozzák-e meg.

2 200 Ft
2 200 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
matei-visniec-dramak

 

Matei ​Vişniec az egyik legtöbbet játszott európai drámaíró. Megvilágító és sokszor groteszk perspektívájára jellemző

a címadó dráma kerete: Jurij Petrovszkijt, ezt a fiatal, de már díjakkal elhalmozott szovjet írót azzal a rangos feladattal

bízza meg az Írószövetség, hogy rövid elbeszélések segítségével vezesse be egy elmegyógyintézet ápoltjait a kommu-

nizmus történetébe. „Vesse latba egész tehetségét és hazafiságát – szól a dicső megbízatás –,hogy elmebetegeinket is

táplálhassa a remény, melyet a Nagy Októberi Szocialista Forradalom gyújtott a világ dolgozóinak szívében…” A kötetben

Vişniec kilenc drámáját adjuk közre magyar nyelven:

A kommunizmus története elmebetegeknek

Bohóc kerestetik

És a csellóval mi legyen?

Lovak az ablakban

Párizsi manzárdlakás kilátással a halálra

A pandamedvék története, amiként az a szaxofonos meséli el, akinek egyik barátnője Frankfurtban lakik

Paparazzik, avagy egy elvetélt napkelte krónikája

A III. Richárd bemutatója elmarad, avagy Jelenetek Mejerhold életéből

NYINA, avagy A kitömött sirályok törékenységéről

Matei Vişniec (1956 Rãdãuþi) román–francia drámaíró és zsurnaliszta, aki mind román, mind pedig francia nyelven tucatnyi

nagy hatású drámát írt. Romániában a Bukaresti Egyetemen filozófiát tanult, majd 1977-ben fordult a drámaírás felé. Az

ezt követő tíz évben húsz drámát írt, ám a romániai cenzúra mindet betiltotta. 1987-ben franciaországi meghívást kapott,

azóta főként franciául publikál, és felvette a francia állampolgárságot is. A kommunista rezsim bukását követően Matei

Vişniec az egyik legtöbbet játszott román drámaíróvá lépett elő, akinek több mint 30 darabját mutatták be Romániában,

és a magyarországi színházak is előszeretettel tűzik műsorukra frivol és váratlan fordulatokkal teli írásait.

4 900 Ft
4 900 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
fuchs-livia-szaz-ev-tanc

 

"A test nem hazudik gondolata, amely a színpadi tánc teljes múlt századi történetét összefogja, már a szavaktól megcsömörlött

századfordulón megjelent az első tánclázadók eszméiben. Arról azonban, hogy a színházi és színházon kívüli konvenciók alól lassan

felszabaduló test, a tánc médiuma mit mond, és ezt hogyan teszi, nagyon is különbözően vélekedtek a szabad tánc prófétanői vagy

az Orosz Balett újítói; a német expresszionisták vagy az orosz és svéd avantgárd jelesei; a modern tánc vagy a táncszínház megterem-

tői; a balett megtagadói és megújítói; a néptáncokat a színpadra átmentő kísérletezők; az összművészet vagy a tiszta tánc elkötele-

zettjei; a közlés hívei vagy a kommunkiáció lehetőségét megkérdőjelezők.

Ez a kötet arra tesz kísérletet, hogy rekonstruálja e rendkívül szerteágazó táncművészeti folyamatot, s egyben bevezesse olvasóját

a színpadi tánc közelmúltjának történetébe, amelynek során megszülettek a XX. század legfontosabb táncra vonatkozó kérdésfeltevései

és egymással jobbára élesen szemben álló művészi válaszai."

 

 

3 700 Ft
3 700 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.

prev
next

Webáruház készítés