EZEKET KÍNÁLJUK:

Színháztörténet

Fő kategória >SZÍNHÁZ >Színháztörténet


meszaros-tamas-a-katona

 

„Miért éppen a Katona? Éppen azért, mert ez a színház immár »a Katona«. És egy kötetnyi olvasnivalót csak olyan

színházról érdemes egybegyűjteni, amelyik fogalommá, jelenséggé lett, amely előadásai folyamatában szellemi karaktert

mutat. A Katona József Színház ilyen teátrum – és tegyük hozzá: ez idáig az egyetlen magyar színházi műhely, amelynek

alkotó tevékenységére a világ is felfigyelt. Ami ezen a színpadon történik, az csakugyan a »világszínház« része, s nem

csupán annak köszönhetően, hogy a Katona tagja a kétségkívül rangot adó Európai Színházi Uniónak. Előadásai Párizstól

Caracasig exportképesek, rendezőiről és színészeiről szuperlatívuszokban írnak a külföldi kritikák.”

Mészáros Tamás elemzéseivel, kritikáival végigkíséri a színház legendás előadásait. A Katona meghatározó személyiségei

(Zsámbéki Gábor, Székely Gábor, Ascher Tamás, Máté Gábor, Sinkó László) vallanak a színház mindennapjairól, művészi

elképzelésekről, konfliktusokról, sikerről és kudarcról.

2 350 Ft
2 350 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
akarki-miszteriumjatekok-mirakulumok-moralitasok

 

Valamikor ​a IX. században kerültek a katolikus szertartások, a mise liturgikus rendjébe olyan párbeszédes, cselekményes,

tehát eljátszható elemek, amelyekből a középkori színjáték kialakult. A folyamat a templomban kezdődött, aztán

fokozatosan a templomon kívülre került, mindinkább elvilágiasodott, kivált a hagyományos liturgiából, s kerülő utakon

ugyan, mégis következetesen vezetett el a reneszánsz színjáték kialakulásáig. Vagyis a misztériumjátékok, mirákulumok,

moralitások nélkül talán Shakespeare sem az lenne, vagy legalábbis más lenne, mint akinek ismerjük.

A misztériumjátékok bibliai történetek egyre művészibb, egyre leleményesebb és egyre földközelibb költői illusztrációi.

A mirákulumokban szentek életnek példázatát tárták a korabeli nézők elé a névtelen vagy ismert szerzők. A legmodernebb

színjátéktípusban, a moralitásban a középkor szigorú erkölcsi rendjének tükrében vizsgálja magát az egyre evilágibb ember,

a mindenségben elfoglalt helyét, élete értelmét veszi szemügyre a halál, a lehetséges kárhozat vagy üdvösség árnyékában.

 

Válogatta: Szenczi Miklós

Az utószót írta: Benedek András

 

A kötet tartalma:

Az Ádám-játék (Rónay György)

Jean Bodel: A Szent Miklós-játék (Jékely Zoltán)

Rutebeuf: Teofil csodája (Jékely Zoltán)

Jacopone da Todi: A szűzanya siralmai (Kálnoky László)

Feo Belcari: Játék Ábrahámról és Izsákról

Castellano de Castellani: Játék a tékozló fiúról (Tandori Dezső)

Auto a háromkirályokról (Tótfalusi István)

Haláltánc (Orbán Ottó)

Gómez Manrique: A Mi Urunk születésének színjátéka (Tótfalusi István)

Gil Vincente: Auto Kasszandra szibilláról (Tótfalusi István)

Az inssbrucki húsvéti játék (Hajnal Gábor)

Nóénak víz-özönnye (Bányay Geyza)

A pásztorok második, úgyszintén wakefieldinek is mondott színjátéka (Orbán Ottó)

Akárki (Tellér Gyula)

Nimwégai Márika (Mészöly Dezső)

Benedek András: Misztérium, mirákulum, moralitás – és a mai színjáték

1 800 Ft
1 800 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
festett-egek-jezsuita-iskoladrama

 

A kötet tanulmányait egy különleges műtárgyegyüttes, a Soproni Jezsuita Díszletkönyv vizsgálata köti össze.

E barokk alkotás a maga nemében egyedülálló, más hasonló nem maradt ránk. A magas művészi értéket

hordozó rajzolt és rézmetszetes, részben akvarellel kifestett lapokat a szerzők – Czibula Katalin, Demeter

Katalin, Kilián István, Knapp Éva, Nagy Imre, Pintér Márta Zsuzsanna, Szabó Ferenc SJ, Szabó Béla István,

Turnai Tímea – a magyar színjátszás történetének folyamatába illesztik, és változatos szempontokat, módsze-

reket alkalmazva hozzák emberközelbe a háromszáz évnél régebbi időket. A kötetet kézbe véve betekintést

nyerhetünk az eszmék, a drámaszöveg és a színpadi világ kapcsolatába. Mitologikus istenalakok, keresz-

tény szentek és hősök bukkannak fel az idealizált tájban, jelentést nyernek a szimbolikus elemek. A múltat

megismerve jobban megismerhetjük a jelent.

A Soproni Jezsuita Díszletkönyvet ma az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet őrzi. A kötethez

mellékelt CD-lemezen valamennyi kép megtalálható, tudományos leírásukkal együtt.

3 400 Ft
3 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
nanay-istvan-ruszt

 

"Ruszt József kiemelkedő rendező, iskolateremtő művész, társulatalapító és -megtartó személyiség, nagyszerű

pedagógus. És ellentmondásos ember. Életét időről időre újrakezdi, de szavai szerint mindig ugyanazt az elő-

adást rendezi, mint ahogy az igazi festő is mindig ugyanazt a képet festi. Írásommal ennek az örökké ugyan-

olyan előadásnak a lényegét szeretném feltárni, de arra is keresem a választ, hogy ez a színház mitől rituális,

kegyetlen, politikai..., hogy színészeit Grotowski- vagy Sztanyiszlavszkij-"metódus" szerint neveli-e, hogy

tiszteli-e az írót vagy sem, amikor "a legradikálisabban húzó magyar rendezőként" kialakítja előadásainak

szövegkönyvét - a titkait igyekszem kifürkészni."(Nánay István)

1 600 Ft
1 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
magyar-balint-a-Vigszinhaz-tortenete

 

A kötetben, amely mintegy ikerkönyve A Nemzeti Színház története a két világháború között című monográ-

fiájának, Magyar Bálint századunk egyik legjelentősebb magyar színházának történetét beszéli el. A Vígszínház

1896. május 1-jén nyitotta meg kapuit Jókai Mór a Barangok, vagy a peoniai vajda című szatírájával - ettől a

pillanattól követi nyomon Magyar Bálint a színház sikereit és bukásait, ismerteti vezető művészeinek pályáját,

jellemzi a legfontosabb előadásokat, a vígszínházi stílus alakulását, egyszersmind feltárja tevékenységének

hátterét, a művelődéspolitikai és gazdasági meghatározókat.

Magyar Bálint személyes élmények alapján, emlékiratokra, egykori kritikákra, levelekre építve, de igen gazdag

kiadatlan anyagból, a színház szerencsére teljes egészében megmaradt irattárából is merítve írja meg az

1896-1949 közti évek történetét, az alapítástól az államosításig. A Vígszínház története a szakembereknek

elsőrendű fontosságú forrásmunka, az érdeklődő olvasónak pedig betekintést enged abba a műhelybe, amely-

ben – hogy csak néhány nevet említsek – Jókai Mór és Varsányi Irén, Bródy Sándor és Ditrói Mór, Hegedüs

Gyula és Molnár Ferenc, Szomory Dezső és Csortos Gyula, Rajnai Gábor és Szerémy Zoltán, Hunyady Sándor,

a Góth házaspár, Gombaszögi Frida, Kabos Gyula, Somlay Artúr, Mezey Mária, Ajtay Andor dolgozott.

1 500 Ft
1 500 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
magyar-szinhaztorteneti-kanon-jakfalvi

 

A kötet a 20. századi magyar színháztörténet alakulásával foglalkozik, a múlt megírásának lehetőségeivel.

A szövegek szerzői fiatal dramaturgok, színháztörténészek, kutatók, akik az elmúlt hat évtized (kulturális)

eseményeit nem élték át, az előadásokat nem látták, így az azonnali, élményszerű tapasztalat megléte nélkül

rekonstruálják a színházi alkotásokat.

2 200 Ft
2 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
koltai-tamas-tapsrend

 

 

Ha a mai vagy jövendőbeli olvasó arra kíváncsi, milyen volt az élet 2010 és 2014 között Magyarországon,

milyen volt a társadalom, a kultúra, a politika, a hétköznapi élet ebben az öt évben, minden bizonnyal többet

tudhat meg Koltai Tamás legutolsó kötetéből, mint akár a kor napi sajtójából vagy a korszakkal foglalkozó

elméleti munkákból. A kötet minden írása mintha azt az alaptételt bizonyítaná, hogy a színház - a jó színház -

mindig több önmagánál, mindig mélyen bele van ágyazva a körülötte létező, élő és lélegző világba. És a jó

kritikus nem teheti meg, hogy nem mutatja fel ennek a beágyazottságnak minden aspektusát. Az egyes elő-

adásokról szóló, szerzők, rendezők, színészek munkáját elemző írások együttese mint könyv egyszerre színház-

történet, kultúrtörténet, társadalomtörténet, a kor ,,testének" tulajdon alakja és lenyomata.

 

 

 

3 490 Ft
3 490 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
enyedi-szinhazi-kislexikon

 

Enyedi Sándor évtizedek óta kutatja a határon túli magyar színjátszás történetét. Ez a kislexikon az 1999-ben megjelent Rivalda nélkül című könyvében megkezdett munkát folytatja. A magyar színházművészet eddig alig feltárt területeit tárja az olvasó elé a nyugat-európai és latin-amerikai magyar színjátszás történetétől kezdve a Kolozsvári Állami Magyar Opera művészeinek bemutatásáig.

3 200 Ft
3 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
János-Szatmári Szabolcs: Az érzékeny színház

 

A kötet a 18. század magyar színházát mutatja be társadalom- és kultúrtörténeti kontextusba ágyazva.

Tárgyalja a magyar nyelvű hivatásos színjátszás kialakulásának előzményeit, felvázolja a színházról való gondolkodás alapvonalait, a színház és az iskolarendszer összefüggéseit.

mindez az elméleti jellegű szövegek értelemzése mellett drámainterpretációk és előadás-elemzések révén valósul meg.

 

2 000 Ft
2 000 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
varkonyi-100

 

Az elmúlt évszázad legendás színházcsinálója, Várkonyi Zoltán születésének 100. évfordulójára jelent meg

a Vígszínházzal összefogva ez a tanulmánykötet.

Az írások az emlékezést segítik mindazoknak, akik ismerték Várkonyit, s a megértést a fiatalabbaknak, akik

a színházi múltat kérdezik.

 

 

2 400 Ft
2 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
szinhazi-kislexikon

 

A kislexikon mintegy 3300 címszóban tárgyalja a színházi alapfogalmakat, a jelentősebb

intézményeket, az ismert hazai és nevesebb külföldi színészek, rendezők, dramaturgok,

díszlet- és jelmeztervezők, szcenikusok, színházi kritikusok és színházi kutatók rövid életrajzát

és tevékenységét. A függelékben a színházi szempontból fontos országok színháztörténetéről

rövid kronológia és bibliográfia tájékoztatja az olvasót.

 

1 200 Ft
1 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
minden-eltorolve-csehov-harom-novere

A magyar színházban különleges helyet foglal el Csehov. Darabjai közül mindmáig talán a Három nővér a legnépszerűbb, amelyből legendás előadások sora született a magyar színpadokon. A kötet ezekből az előadásokból idéz fel jónéhányat.

Horvai István nevezetes vígszínházi rendezése mellett feleleveníti Ascher Tamás legendássá vált előadását, amelyet a budapesti Katona József Színházban készített 1985-ben. Részletesen foglalkozik a 90-es években, illetve az ezredforduló után született Három nővérekkel. A bemutatott előadások közt szerepel Verebes István nyíregyházi, Telihay Péter szegedi, Radoslav Milenkovic egri, Alföldi Róbert új színházbeli, Rusznyák Gábor kaposvári rendezése és Vidnyánszky Attilának a beregszászi társulattal készített előadása. Külön elemzés olvasható a darab mozgásszínházi változatáról, amelyet Uray Péter készített.

A kötet utolsó harmada egy nemzetközi rangú, román származású, de Amerikában élő rendező, Andrei Serban előadását mutatja be. A kötetet beszélgetés zárja, amelyben a Csehov drámáival való régi és új találkozásaikról vallanak a Nemzeti Színház színészei.

2 200 Ft
2 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
szekely-gyorgy-a-szinjatek-vilaga

 

A könyv célja, hogy egységében szemléltesse az emberiség színjátékos tevékenységének történetét.

A szerző egy-egy színjátékjelenséget az adott kor és társadalom összefüggéseiben, a játékok alkalmainak

és feladatának feltárásával, helyének és keretének meghatározásával együtt vizsgálja.

"A történeti elemzések azt mutatták, hogy egy-egy színjátékjelenséget éppen tipikus vonásaiban lehet a legjobban

megragadni: az adott kor és társadalom, a tulajdonviszonyok összefüggésében, a játékok alkalmainak és felada-

tának feltárásával, helyének és keretének meghatározásával, játékosai társadalmi helyzetének elemzésével;

a színjáték megannyi tényezőjének az adott típusnál fellelhető elemeiben, azok arányaiban és - döntő jelentőséggel -

éltető közönségében. Nem egyetlen előadást kell és lehet vizsgálni, és nem is elvont általánosságokban szemlélni

a folyamatot. A színjátéktípus az a konkrétan megragadható jelenség, amely alkalmas a történeti elemzésre."

2 200 Ft
2 200 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
redey-nemzeti-szinhaz-tortenete

 

Rédey Tivadar részletesen ismerteti a Nemzeti Színház történetét annak születésétől kezdve a szabadságharc, az abszolutizmus és a kiegyezés évtizedein át egészen 1884-ig, amikor kiválik belőle az Operaház.

"Rédey nagyon érdekesen, minden felkutatható adat felhasználásával mondja el ezeknek a küzdelmes időknek a történetét. Pozitív módszer szerint dolgozik, a tényeket sorolja fel élénk előadásban. A színháztörténetnek sokkal nagyobb nehézségei vannak, mint az irodalom vagy művészet történetének. Ezek alkotásai megvannak, rendelkezésre állnak. Amit a színész alkotott, elillan, s csak halvány emlék-foszlányai maradnak meg kortársak kritikáiban vagy emlékezéseiben. S ezek sem mindig teljesen megbízhatók: akik feljegyezték, maguk is bennük éltek a kor áramlataiban. A történetíró föltevésekre és kombinációkra volna utalva, s Rédey pozitív módszere ezeket kizárja." (Huszadik Század)

 

4 400 Ft
4 400 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
magyar-balint-a-magyar-szinhaz-tortenete

 

Magyar Bálint a számtalanszor nevet váltott színház történetét írta meg ebben a kötetben az alapítástól (1897) kezdve 1951-ig, a Magyar Színház megszűnéséig. 

 

 

1 600 Ft
1 600 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
szekely-gyorgy-nemzeti-szinhaz

 

1965 áprilisában robbantották fel a Nemzeti Színház Blaha Lujza téri épületét.

Ebben az évben jelent meg ez a kötet, amely 1837-től kezdve összefoglalja a színház történetét egészen az emblematikussá vált épületből való kiköltözésig.

A könyv fotókkal gazdagon illusztrált, és közli a színház bemutatóinak listáját 1837 és 1964 között.

 

1 100 Ft
1 100 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
turnai-timea-meselo-jelmezek

 

A gondosan tervezett keményborítójú kis kötet az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szcenikai

gyűjteményének rejtett kincseiből mutat be egy csokorra valót.

A 19. sz.-ban elfogadott volt, hogy a szerződtetett színésznő saját színpadi ruhatárral - viselettel, kiegészí-

tőkkel - rendelkezzen, amit a műsortervnek megfelelően alakított ki. Mára a jelmez az egyéniség, a karakter

megformálásának, ábrázolásának megkerülhetetlen eszközévé vált. Tervezői iskolák, elismert jelmeztervezők

alakítják a színpadi látványt.

Az OSZMI jelmeztörténeti gyűjteménye négy évtizede gyűjti, dolgozza fel tudományos alapossággal és mutatja

be időről időre különböző tematikus tárlatokon a magyar színházi viseleteket. Ez a kötet ennek a gyűjtőmunká-

nak a legjavát mutatja be a színház iránt érdeklődő nagyközönségnek.

 

 

3 900 Ft
3 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
krzysztof-plesniarowicz-a-halott-emlekek-gepezete

 

Tadeusz Kantor az avantgardisták családjának utolsó igazán nagy művésze, „a XX. századot lezáró művész” volt, ahogy egy róla szóló francia mű szerzője nevezi. Azon kevesek egyike, akiknek a lengyel kultúra európaisága köszönhető - a történelem logikája ellenére, s néha saját akaratuk ellenére. A New York Times újságírója, Frank Rich mondta róla: „ Valószínüleg nem volt könnyű Kantornak, aki azt az áldott, mégis áldozott adományt kapta a sorstól, hogy végigálmodhatta századunk rémálmait.”

A kötetet szerkesztette: Lakos Anna, Tompa Andrea
2 900 Ft
2 900 Ft
  db    Kosárba Kosárba teszem
 


Webáruház készítés