EZEKET KÍNÁLJUK:

Drámaírók, drámatörténet

Könyvespolcok >DRÁMÁK >Drámaírók, drámatörténet

prev
next

radnoti-cselekves-nosztalgia

 

A kötetben az 1967 és 1983 között írott tanulmányait gyűjtötte össze Radnóti Zsuzsa, a Vígszínház dramaturgja

Cselekvés-nosztalgia címmel, s ezzel telibe találja a modern dráma egyik alapkérdését. A cselekvés vagy a cselekvés

minéműsége, sőt egyáltalán: lehetősége talán a legfőbb kérdése a 19. század közepétől megírt drámáknak.

Vizsgálatait a magyar avantgarde drámákkal kezdi, s nem véletlenül. Érdeklődésének középpontjában a legújabb magyar

drámairodalom áll, s ezekben az irányzatokban fedezi fel az előzményeket.

A 20-as évek magyar avantgarde drámái azonban voltaképp sohasem tudtak a magyar drámairodalom szerves részévé

válni. Ezt az is jelzi, hogy a Volt-e magyar avantgarde dráma? c. nyitó tanulmányában említett művek ősbemutatóira

majd mindegyik esetben 40-50 évvel születésük után került sor. Ennek okára így világít rá: „a két háború között kivirág-

zott a szalonképes színdarabipar, s drámánk végképp leszakadt az általános fejlődésről, részben a politikai elnyomás,

részben a korabeli közönség teljes közönye miatt".

Nyomon követi Krúdy Gyula drámaírói sorsát; elemzi Tamási Áron ötven évig előadatlan drámáját, az Ősvígasztalást;

szól Déry Tibor húszas évek közepén írt Óriáscsecsemőjéről; majd Reményik Zsigmondról, aki „egyszemélyben képviseli

drámairodalmunkban Brechtet, Pirandellót, O'Neillt és Dürrenmattot, csak senki se tud róla". Ezek az írások igen jól

összefoglalják a művek sorsát; s némely esetben felvázolják a színpadi megvalósítás kérdéseit. És mindemellett bőven

elemzik is azokat, elsősorban a színházi előadás lehetőségeire figyelve. (Bécsy Tamás Jelenkor 1986/4.)

1 190 Ft
1 190 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
csehov-szinhaza

 

Peterdi Nagy László a drámák esztétikai és a jelentős Csehov-előadások színháztörténeti elemzésével,

változatos anyagon mutatja be, miképp szűkítették különféle koncepciók és konvenciók már az első

előadások óta a drámák értelmezési tartományát.

 

 

2 400 Ft
2 400 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
shakespeare-az-evszazadok-tukreben

 

A válogatás a nemzetközi Shakespeare.kritika fejlődését kívánja bemutatni a drámaíró kortársaitól a hatvanas évekig.

 

 

1 100 Ft
1 100 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
varga-nem-linearis-drama-ertelmezese

 

Változás nélkül nincs dráma. De néha a drámatörténet változásai is lehetnek annyira hatásosak, mint egy jól megszer-

kesztett dráma. E kötet egy olyan színháztörténeti fordulatot mutat be, amelyet két, élesen szemben álló dramaturgia

összeütközése tett érdekessé, látványossá. Érdemes-e még a régi, évszázados szabályokat követnie egy drámaírónak,

vagy csak egy kötetlenebb, nem folyamatos időrendű szerkezet lehet elég izgalmas, elég modern? Varga László könyve

a változás folyamatát elemzi, és azoknak az íróknak – Pirandello, Beckett, Ionesco, Genet – műveit, akik a nem-lineáris

drámát létrehozták.

2 100 Ft
2 100 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.
kiss-zsuzsanna-bunak-bohocai

Rossz mesterség búnak bohóca lenni
Gyötörve mást s magunkat -
                                  

Shakespeare Lear királya a 17. század eleji színpadra született, de azóta is siker, mindenütt, ahol a szónak teremtő erőt

tulajdonítanak. Mert a Learhez értő, a dráma feszültségeit elviselni képes közönség szükséges. Ennél is súlyosabb kérdés,

hogy a fordítások vissza tudják-e adni az eredeti mű tematikus, nyelvi és stiláris polifóniáját, felmutatják-e a shakes-

peare-i világ teljességét. Összeállnak-e egységes világgá magyarul is a nyüzsgő piacok, meghittség, feldúlt családi

fészkek, polgári lakosztályok, királyi udvarok, koldusok, ispotályok, kocsmák, elhagyatott falvak, hűséges szolgálat

és kegyetlen csalás szófoszlányai, a régi krónikák, imakönyvek, ördögűzési szertartáskönyvek, politikai röpiratok, tudós

értekezések, periratok és nyomdafestéket alig bíró félelmek, kételyek szavai? A nagyívű retorikai mondatfüzérek,

a metaforák motívumláncolatai képesek-e a fordításokban is az élőbeszéd erejével kötődni a drámai történéshez?

Egyáltalán: lefordítható-e a drámába szőtt izzó költészet?

Shakespeare szinte már magyar drámaíró: az 1790-es évektől napjainkig tizenegy teljes magyar Lear király-fordítás

készült. A legkorábbi magyar változatok a magyar nyelvű színjátszásért és színházért folytatott sok évtizedes küzdel-

met példázzák. Ezután lépett színre Vörösmarty, hogy méltón tolmácsolja Shakespeare-t: s mi azóta is leginkább

Vörösmarty szavait halljuk a Lear-előadásokon. Pedig a 19. században két másik Lear-fordítás is született, s a

20. században újabb öt, több esetben a legnagyobb alkotóktól. E fordításokat vizsgálja e könyv, nemcsak nyelvi

eredményként, egyedi műfordításokként, hiszen minden tolmácsolás a dráma értelmezése is egyben, amelyre a színház

szintén reflektál. A dráma "lelkiismeretét" hitelesen visszaadni, ez a legtöbb és a legkevesebb, amit fordításainktól

számon kérhetünk. A kiindulási alap mindenkor a forrásmű és Shakespeare végtelenül gazdag, kimeríthetetlen világa:

így érthetjük meg egy-egy magyar Lear király teremtő erejét, hitelességét, az egymást és önmagukat gyötrő bohócok

tragikusan groteszk színpadát.

A korábban már megjelent fordítások mellett egy friss forrásközlést is ajánlunk a könyv mellé:

  Wil­li­am Shakes­peare, Leár. Lear ki­rály, a kí­sé­rő­ta­nul­mányt írta és s. a. r. Kiss Zsu­zsán­na,

  Bu­da­pest, re­ci­ti, 2016 (Re­Tex­tum, 5).

  A kötet szabadon olvasható és letölthető a reciti oldaláról.

 

2 900 Ft
2 900 Ft
Jelenleg ez a könyv nincs raktáron. Kérésére, ha lehetséges, beszerezzük.

prev
next

Webáruház készítés